Auteur: Henk Visscher

0

Wat een groen plantsoen met je kan doen

Hoewel ons dichtbevolkte eilandje al jaren worden geteisterd door een welhaast epidemische Biesboschgekte en een periodieke bouwdrift er herhaaldelijk waakzaamheid vergt gebeuren in het Dordtse op piepkleine schaal ook dingen die je als liefhebber van de Nederlandse landschappen kunt waarderen. Dat wil ik illustreren aan de hand van enkele voorbeelden uit onze onvolprezen Singelwijk. Henk VisscherFysisch geograaf en voorzitter van de Stichting Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum in Dordrecht. Dertig jaar beleidsmedewerker rijksoverheid geweest en in de eerste vier jaar verbonden geweest aan universiteit Utrecht, alwaar hij ook promoveerde. Hij publiceerde vele boeken en artikelen over de historische kwaliteiten van Nederlandse landschappen.

0

Het project Nieuwe Dordtse Biesbosch ook onrechtmatig?

Onlangs plaatste de Dordtse politieke partij Beter voor Dordt in het huis aan huis blad Dordt Centraal een advertentie waarin het niet doorgaan van het bedenkelijke project Belthurepark werd gevierd. Daarbij is ook een luchtfoto van het gebied afgedrukt. Het duidelijkst daarop te zien is echter een wat zuidelijker gelegen poldergedeelte dat acuut bedreigd wordt door natte natuurbouw. Het door enkele kreekbeddingen verlevendigde terrein ligt namelijk op gronden waar in het kader van het omstreden project Nieuwe Dordtse Biesbosch moerassen en plassen werden gepland. En daarvoor zelfs substantiële maaiveldverlagingen en peilverhogingen zouden moeten plaatsvinden. De afgelopen jaren heeft onze stichting op allerlei wijzen gepoogd het project Nieuwe Dordtse Biesbosch zodanig te doen wijzigen dat uitvoering ervan wèl tot een acceptabel resultaat kan leiden, dat niet achteraf door de samenleving zal worden betreurd. Wat steeds de bedoeling bleef achtten wij namelijk een maatschappelijk niet te verantwoorden investering. Ook omdat recente ontwikkelingen...

0

Biesboschgekte teistert ook Dordtse buitenwijken

Onze stichting Telluris wordt geregeld geconfronteerd met een nostalgisch en zelfs obsessief verlangen van sommige natuurliefhebbers ons boom- en boervriendelijk polderland weer in een nat Biesboschachtig landschap met veel rietvegetaties te transformeren. Zonder een herstel van de vroegere getijden is dat echter niet goed mogelijk. Bovendien zouden die getijden een nieuwe Biesbosch al snel weer in een droger vruchtbaar leefmilieu veranderen. Het ligt dus meer voor de hand de mogelijkheden te benutten die de huidige bodemgesteldheid de levende natuur biedt. Wie dat propageert lijkt echter aan dovemans deur te kloppen. Er is dus sprake van een soort Biesboschgekte. Helaas bleek die nogal besmettelijk en zelfs ontwikkelingen in de bebouwde kom te beïnvloeden.  Henk VisscherFysisch geograaf en voorzitter van de Stichting Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum in Dordrecht. Dertig jaar beleidsmedewerker rijksoverheid geweest en in de eerste vier jaar verbonden geweest aan universiteit Utrecht, alwaar hij ook promoveerde. Hij publiceerde vele...

0

Niet noten kappen, maar noten kraken!

Ondanks ernstige bedenkingen van deskundigen gaat de gemeente Dordrecht onverdroten door met de verminking van haar bijzondere polderlandschap. Ontgrondingen en het kappen van bomenrijen zijn daarvan momenteel de voornaamste componenten. Aldus blijft Dordrecht de principes van een goede ruimtelijke ordening met voeten treden. In het kader hiervan dient immers sprake te zijn van een evenwichtige belangenbehartiging, waarbij de bijzondere omgevingskwaliteiten die de geo/bionatuur en vorige generaties ons schonken zo veel mogelijk worden ontzien. Een en ander betekent ook dat beleidsmakers moeten vermijden bevangen te raken door allerlei onvoldoende gefundeerde economische, ecologische en architectonische dwangvoorstellingen. Henk VisscherFysisch geograaf en voorzitter van de Stichting Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum in Dordrecht. Dertig jaar beleidsmedewerker rijksoverheid geweest en in de eerste vier jaar verbonden geweest aan universiteit Utrecht, alwaar hij ook promoveerde. Hij publiceerde vele boeken en artikelen over de historische kwaliteiten van Nederlandse landschappen.

0

Plan Nieuwe Dordtse Biesbosch verouderd en rampzalig

Af en toe blijkt uit de informatie via de (sociale) media dat de uitvoering van het deels nogal omstreden bestemmingsplan en project De Nieuwe Dordtse Biesbosch de gemoederen blijft bezighouden en dat zelfs leidt tot allerlei (bestuursrechtelijke) procedures. Die gang van zaken houdt onder meer verband met de particuliere en meer algemene belangen die door de uitvoering worden geschaad. Bovendien speelt een rol dat de planning van het project sterk werd beïnvloed door inmiddels al meer dan dertig jaar oude denkbeelden, bij de ontwikkeling en implementatie waarvan al meerdere malen het een en ander over het hoofd bleek te zijn gezien. Ook is geen rekening gehouden met de verandering van de omstandigheden, die zich de afgelopen decennia voordeden. Naar onze mening zou de verdere uitvoering van een bestemmingsplan als het onderhavige gestaakt moeten worden zodra dat vanwege onverwachte ontwikkelingen nodig blijkt in het algemeen belang.   Henk VisscherFysisch geograaf en...

0

Bestemmingsplan Belthurepark wordt herzien

In 2009 ging de Raad van State akkoord met een omstreden bestemmingsplan, waardoor een deel van het polderland bij Dubbeldam mocht worden veranderd in een wonderlijke verzameling bochtige zones voor de golfsport, woonmilieus en waterpartijen. De tegenstanders van deze transformatie vermoedden echter van meet af aan dat het plan onuitvoerbaar zou zijn. Dat bleek trouwens ook al snel het geval. Hierdoor ontstond echter de mogelijkheid nu met een beter plan te komen, dat niet op noemenswaardige maatschappelijke weerstand stuit. Onze voor behoud van boeiend landschappelijk erfgoed ijverende stichting Telluris hoopt dat daarbij haar doelstellingen beter tot hun recht zullen komen dan voordien het geval was. En ook de potenties van de huidige landschapskwaliteiten van het plangebied beter benut zullen worden. In verband hiermee heeft de stichting nog weer eens concreet aangegeven wat in het plangebied gedaan en vermeden zou moeten worden. Raad van State in 2009 akkoord met het merkwaardige...