Auteur: Henk Visscher

0

Vergraven en vernatten: een akelig syndroom

De verdere aanleg van de Nieuwe Dordtse Biesbosch is nog steeds onderwerp van enkele beroepsprocedures. Niet in de laatste plaats vanwege de transformatie van een brede zone natuur- en cultuurhistorisch interessant boerenland en zijn specifieke (potentiële) kwaliteiten in een natte ecologische verbindingszone. In deze blog geven wij een overzicht van de ontwikkelingen die tot de discutabele gang van zaken leidden. Henk VisscherFysisch geograaf en voorzitter van de Stichting Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum in Dordrecht. Dertig jaar beleidsmedewerker rijksoverheid geweest en in de eerste vier jaar verbonden geweest aan universiteit Utrecht, alwaar hij ook promoveerde. Hij publiceerde vele boeken en artikelen over de historische kwaliteiten van Nederlandse landschappen.

0

Duurzaam? versus Duurzaam!

In deze rubriek wijdde ondergetekende namens onze geofiele stichting Telluris onlangs een blog aan het omstreden ontwerp bestemmingsplan Dordtse Kil IV. In die notitie werd dezerzijds andermaal ontraden het plan goed te keuren en uit te voeren. Niet in de laatste plaats vanwege de gevolgen die dat zou hebben voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de gemeente Dordrecht als vertoefmilieu. Intussen heeft de onvrede over de beoogde ontwikkelingen er toe geleid dat Milieudefensie Drechtsteden en een actiegroep zich daartegen zijn gaan verzetten. Daarbij kregen inmiddels allerlei aspecten van de problematiek aandacht. Mede daardoor leek het ons zinvol de omstreden ontwikkelingen nog eens te onderwerpen aan een nadere analyse. Henk VisscherFysisch geograaf en voorzitter van de Stichting Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum in Dordrecht. Dertig jaar beleidsmedewerker rijksoverheid geweest en in de eerste vier jaar verbonden geweest aan universiteit Utrecht, alwaar hij ook promoveerde. Hij publiceerde vele boeken en artikelen over...

0

Dordt vergooien of verGooien?

Met de enigszins merkwaardige titel van deze bijdrage wordt beoogd duidelijk te maken dat de gemeente Dordrecht juridisch-bestuurlijk terecht is gekomen op een tweesprong, waar ze zal moeten kiezen tussen het verkwanselen en koesteren van haar nog waardevolle buitengebied. Het koesteren noemden wij verGooien omdat aldus wordt verwezen naar een streek waar het behoud van waardevolle landschappelijke situaties al decennia maatschappelijk verantwoord en hoogst gewenst wordt geacht. De huidige situatie beroert thans in toenemende mate delen van de Dordtse samenleving, waarom ons het zinvol leek die nog eens bondig te analyseren. Henk VisscherFysisch geograaf en voorzitter van de Stichting Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum in Dordrecht. Dertig jaar beleidsmedewerker rijksoverheid geweest en in de eerste vier jaar verbonden geweest aan universiteit Utrecht, alwaar hij ook promoveerde. Hij publiceerde vele boeken en artikelen over de historische kwaliteiten van Nederlandse landschappen.

0

Raakt Dordt overvol?

Wie de plannen met het Dordtse buitengebied al geruime tijd bestudeert zal hebben gemerkt dat de diverse kwaliteiten ervan geregeld bedreigd blijven worden door kaalslag, vergraving, vernatting en verdere bebouwing. En de overheid zich nauwelijks interesseert voor de wenselijkheid die kwaliteiten zo veel mogelijk te behouden en beter te benutten. Zelfs de maatschappelijke weerstand die de (beoogde) ingrepen veroorzaken wordt genegeerd. Het leek ons daarom zinvol nog eens te waarschuwen voor de potentiële betreurenswaardige gevolgen van een en ander. Henk VisscherFysisch geograaf en voorzitter van de Stichting Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum in Dordrecht. Dertig jaar beleidsmedewerker rijksoverheid geweest en in de eerste vier jaar verbonden geweest aan universiteit Utrecht, alwaar hij ook promoveerde. Hij publiceerde vele boeken en artikelen over de historische kwaliteiten van Nederlandse landschappen.

0

Het stek verdient beter

Volgend jaar is het vier eeuwen geleden dat in de Kloveniersdoelen de 180 vergaderingen van de historisch belangrijke Dordtse Synode begonnen. Het gebouw had daardoor in het meer recente verleden een toeristisch-recreatieve hotspot van onze stad kunnen worden. Ook al omdat het erachter gelegen Stek een relatief groene zone was, die herinnerde aan haar betekenis voor de Dordtse schutterijen. Niettemin zou het gebouw de Kloveniersdoelen in 1857 worden gesloopt en zowel het erachter gelegen Stek als de omgeving ervan gaandeweg onherkenbaar worden veranderd. De recente sloop van enkele gebouwen schiep echter een unieke mogelijkheid de historische herinneringswaarde van het Stek weer enigszins te herstellen. Dat zou stroken met het huidige streven de synode de komende twee jaar op een passende wijze te herdenken. In plaats hiervan vergaste de gemeente de omwonenden van het Stek onlangs echter nog met plannen, die de leefbaarheid van hun belangrijkste verblijfsmilieu bedreigen. Henk VisscherFysisch geograaf...

0

De Dordtse polders een versmaad geschenk van de natuur

De afgelopen millennia schonken de grote rivieren het Dordtse buitengebied eerst plaatselijk en sinds de Elisabethsvloed bijna overal boer- en boomvriendelijk land. Dat had op betrekkelijk eenvoudige wijze in een voor velen aantrekkelijker verblijfsmilieu kunnen worden getransformeerd. Landelijk Dordt zou echter strijdtoneel worden van enkele sectoren die weinig oog hadden voor een aantal fundamentele behoeften van de samenleving. Helaas bleek de overheid weinig meer dan een afgeleide van die sectoren. De huidige herinrichting van ons buitengebied werd daardoor een ernstig maatschappelijk probleem en voer voor sociologen. Henk VisscherFysisch geograaf en voorzitter van de Stichting Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum in Dordrecht. Dertig jaar beleidsmedewerker rijksoverheid geweest en in de eerste vier jaar verbonden geweest aan universiteit Utrecht, alwaar hij ook promoveerde. Hij publiceerde vele boeken en artikelen over de historische kwaliteiten van Nederlandse landschappen.